Strefa klienta: 

Regulamin porady prawnej on-line z dnia 08.11.2011r.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi „Porada prawna on-line” (zwanej dalej usługą). Zlecenie i wykonanie usługi następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie adsessor.pl. Akceptacja Regulaminu przez Klienta stanowi warunek zawarcia umowy na wykonanie usługi przez firmę. Świadczenie innych usług przez firmę podlega ogólnym zasadom.

2. Usługa świadczona jest przez: Adsessor Doradztwo Prawne Kamila Przygocka, w Bydgoszczy ul. Skalarowa 16/7, NIP 967-109-52-97, REGON 340013960 zwaną dalej Biurem Prawnym. Usługa świadczona jest na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (zwanymi dalej Klientem) za pośrednictwem strony internetowej adsessor.pl Korzystanie z usługi wymaga posiadania przez Klienta odpowiedniego wyposażenia technicznego umożliwiającego w szczególności dostęp do sieci Internet oraz poczty elektronicznej.

3. Świadczenie usługi odbywa się w języku polskim. Do świadczenia usługi stosuje się prawo polskie.

4. Klient uprawniony jest do wykorzystania usługi i jej efektu tylko na użytek własny. Treść przekazanej odpowiedzi stanowi przedmiot praw autorskich przysługujących właścicielowi Biura Prawnego i podlega ochronie prawnej. Biuro Prawne nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez nią usług oraz ich efektów, w celach niezgodnych z ich przeznaczeniem oraz przepisami prawa.

5. Zainicjowanie wykonania usługi następuje przez prawidłowe wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej adsessor.pl. Dane podane w formularzu powinny być prawdziwe i dotyczyć Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za zupełność, prawdziwość i zgodność podanych danych ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do podania danych zawartych w formularzu dostępnym na adsessor.pl.

6. Niezwłocznie po otrzymaniu zapytania Biuro Prawne przesyła Klientowi na podany w formularzu adres e-mail wycenę usługi wraz z podaniem terminu obowiązywania wyceny, terminu wykonania usługi, informacji o sposobie uiszczenia zapłaty oraz wskazaniem ewentualnie innych niezbędnych warunków. Zawarcie umowy następuje z chwilą uiszczenia wynagrodzenia. Uiszczenie wynagrodzenia oznacza akceptację przez Klienta wykonania usługi przez Biuro Prawne na warunkach mu podanych, wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów. W razie braku zapłaty w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia przesłania Klientowi wyceny usługi uznawać się będzie, że przestanie wiązać Biuro Prawne. W przypadku zaistnienia potrzeby wyjaśnienia lub uzupełnienia przekazanego przez Klienta zapytania o dodatkowe informacje niezbędne do wykonania usługi, Klient zobowiązuje się je podać niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieprzekazania uzupełniających informacji w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania przez firmę prawniczą prośby w tym zakresie, umowa zostanie wykonana na podstawie danych zawartych w zapytaniu. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań i wniosków niepozostających w bezpośrednim związku z przesłanym pierwotnie zapytaniem, traktowane będzie jako złożenie odrębnego zapytania.

7. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem dziesięciodniowego terminu licząc od zawarcia umowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DZ.U. z 2000r. Nr 22, poz 271) Usługa wykonywana jest wyłącznie w dni robocze. Termin wykonania usługi ulega zawieszeniu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Odpowiedź na zapytanie Klienta zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu po otrzymaniu wynagrodzenia za jej opracowanie na rachunek bankowy Biura Prawnego wskazanego w wycenie usługi.

8. Wynagrodzenie za usługę kształtuje się w przedziale od 50,00 zł do 500,00 zł jest powiększone o obowiązujący podatek VAT. Po zapłacie wynagrodzenia Biuro Prawne wystawi fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu oraz na wysłanie faktury na podany w formularzu zapytania adres e-mail. Płatność wynagrodzenia następuje przelewem bankowym.

9. Klient będący konsumentem może składając do Biura Prawnego oświadczenie mailem, faxem lub listem poleconym odstąpić od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 10 dni od zawarcia umowy, przypadków, w których właściwość świadczenia została określona przez konsumenta w złożonym przez niego zapytaniu lub jest ściśle związana z jego osobą, a także przypadków, w których z uwagi na charakter przedmiot świadczenia nie mógłby zostać zwrócony.

10. Klient może zgłosić reklamację usługi na adres Biura Prawnego w terminie 14 dni od dnia, w którym usługa została lub miała zostać wykonana. Reklamacja powinna zawierać: dokładne oznaczenie reklamowanej usługi (jej numer) wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis Klienta. Biuro Prawne rozstrzyga reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

11. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy przed wykonaniem usługi. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie mailem, faxem lub listem poleconym. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów usługi od chwili zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta, w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia umownego. W przypadku rozwiązania umowy przez Klienta po uiszczeniu wynagrodzenia, Biuro Prawne dokonuje zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z potrąceniem kosztów, o których mowa powyżej.

© 2011 adsessor.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl