Strefa klienta: 

Centrum informacji

W związku z koniecznością przesunięcia o rok terminu wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK, dopiero od stycznia 2017 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące m.in. okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B.

W tym tygodniu Sejm prawdopodobnie zakończy prace nad projektem zmian w Prawie o ruchu drogowym, który przesuwa - z 4 stycznia 2016 r. na 1 stycznia 2017 r. - termin wdrożenia zmodernizowanego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK2.0.), który gromadzi dane dotyczące kierowców i pojazdów.

Posłowie wszystkich klubów chcą przesunięcia terminu o rok ze względu na niedostateczne przygotowanie odbiorców systemu CEPIK2.0. Apelował o to m.in. Związek Powiatów Polskich a także dostawcy oprogramowania. Zmiany dotyczą 380 powiatów, ponad 4 tys. stacji kontroli pojazdów oraz ponad 7 tys. ośrodków szkolenia kierowców.

Przepisy te regulują m.in. kwestie związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w centralnej ewidencji kierowców oraz wprowadzeniem okresu próbnego dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. 

Z roku do dwóch lat wzrośnie tzw. okres próbny (obecnie trwa on rok), a młodzi kierowcy będą musieli przechodzić dodatkowo kurs i szkolenie. Przez pierwszych osiem miesięcy będą ich obowiązywać też ograniczenia prędkości (niezależnie od znaków) - 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h w terenie niezabudowanym i 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej.

2 darowizny  = 1 akt notarialny = 0 podatku
 

Jeden akt notarialny obejmujący dwie darowizny tej samej rzeczy między członkami rodziny pozwala uniknąć podatku od darowizny. Tak wynika z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 lutego 2014 r.

W przedmiotowej sprawie wuj chciał podarować swojej siostrzenicy udział w nieruchomości. Darowizna wiązałaby się jednak z zapłatą wysokiego podatku od darowizny. Występuje tu bowiem pokrewieństwo z tzw. 2. grupy podatkowej. 

Dlatego zaproponowano sporządzenie 1 aktu notarialnego, który obejmowałby dwie umowy darowizny polegające na:

- dokonaniu darowizny udziału w nieruchomości przez wuja na swoją siostrę oraz,

- dokonaniu w tym samym akcie notarialnym darowizny całej nieruchomości przez tą siostrę na swoją córkę.

W art. 4a u.p.s.d. od podatku zwalnia się nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, przy czym nie ma potrzeby uzyskiwania zaświadczenia o braku opodatkowania darowizny dokonanej pomiędzy rodzeństwem.

W związku z tym, podatku od darowizny nie będzie!

 

ETS: art. 33 kodeksu pracy sprzeczny z unijną dyrektywą
 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 13 marca uznał, że art. 33 k.p. jest niezgodny z Dyrektywą 99/70/WE z 28 czerwca 1999 r.

Chodzi o okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, mającej trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Trybunał orzekł, że w przypadku takiej umowy z unijną dyrektywą niezgodna jest możliwość zastosowania sztywnego dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, niezależnego od długości zakładowego stażu pracy danego pracownika, podczas gdy długość okresu wypowiedzenia w przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony jest określana stosowanie do stażu pracy danego pracownika i może wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Oznacza to, że gdy mamy do czynienia z porównywalnymi sytuacjami, pracownik zatrudniony na czas określony ma krótszy, sztywny okres wypowiedzenia i znajduje się na dużo gorszej pozycji niż osoba zatrudniona na czas nieokreślony, nawet, jeśli ich staż pracy jest tak samo długi.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy w Białymstoku, w którym toczy się spór pomiędzy pracownikiem a jego byłym pracodawcą. Pracownik początkowo zatrudniony był na czas nieokreślony, a potem - na tym samym stanowisku – na czas określony.

Kwestią niezgodności umów na czas określony z prawem unijnym zajęła się również Komisja Europejska, która w grudniu 2013 r. wszczęła postępowanie przeciwko Polsce na podstawie skargi złożonej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”.

© 2011 adsessor.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl